Stadgar för Hammars Båt och Fritidsklubb

 

 

Antagna den 2 februari 1993

 

 

1        Namn

 


          Hammars Båt och Fritidsklubb, stiftad den 1993-02-02, är en sammanslutning för båtintressade

          medlemmar, främst inom kommunen.

 

 

2        Ändamål och syfte


          Klubbens ändamål och syfte är

2:1     att tillvarataga medlemmarnas intressen, främja båt och fritidsverksamhetens utveckling och

          bedrivande

 

 

2:2     att var rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer

 

 

2:3     att genom upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv

          fritidsverksamhet

 

 

2:4     att genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionalt förbund och riksorganisation

          föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor

 

 

2:5     att medlem har skyldighet ansvara och underhålla egna bryggor, samt att nedskräpning

          ej sker inom området

 

 

2:6     att styrelsen utser en arbetsgrupp som kallar medlemmarna till arbetsdagar, en på

          våren och en på hösten

 

 

2:7     att överlåtande av båtplats ej får ske utan medgivande av klubben.

          Frånträde från båtplats skall alltid meddelas styrelsen

 

 

2:8     att styrelsen utser en eller flera personer att ansvara  för underhållet av grönområden,

          stugor, loge samt dessutom en person för bokning av stugan vid uthyrning.

 

 

 

 

3        Medlemskap

 

3:1     Medlemskap erhålles efter därom gjord skriftlig ansökan samt erläggande av

          fastställda avgifter.

 

 

3:2     Medlem som inte inom två månader efter avisering från kassören erlägger föreskriven

          avgift, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

 

 

3:5     Medlems uteslutning

          Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt, eller uppträdande inom

          eller utom klubben, att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens syften, som

          skadar klubbens intressen, eller som inte fullgör sina skyldigheter som är stadgade , kan

          på styrelsens förslag av ordinarie eller extra årsmöte uteslutas. För  sådant besluts giltighet

          fordras minst 2/3 majoritet.

 

 

          Till möte, som skall avgöra i föregående syfte angiven uteslutning skall medlemmarna

          alltid kallas genom skriftlig personlig kallelse varav framgår att ett uteslutningsärende

          skall behandlas.

 

 

          Till medlem som föreslagits till uteslutning, skall förutom i föregående stycke angiven

          kallelse, även lämnas skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen.

 

 

          Uteslutning av i denna punkt nämnt slag beträffande båtägare rapporteras till

          båtförbundet. Medlem som således uteslutits av klubbmöte och inte anser sig kunna

          godta dess beslut, kan överklaga detta hos förbundet inom 3 veckor.

 

 

 

 

4        Beslutande organ

 

 

          Klubbens beslutande organ är

 

 

4:1     Årsmöte

4:2     Extra möte

4:3     Styrelse

 

 

 

 

5        Verksamhetsår

         Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar

          tiden 1/1 – 31/12

 

 

6        Uppgifter till båtförbund

          Båtklubben skall på  av förbundet bestämd tid insända begärda uppgifter

          beträffande klubbstyrelsens sammansättning, klubbens kontaktmän,

          medlemsantal och båtantal enligt årsredovisning.

 

 

 

 

7        Avgifter

          Avgifter till klubben fastställs av årsmötet.

 

 

 

 

8        Årsmöte

         

8:1     Årsmöte avhålls årligen senast under februari månad och skall utlysas

          sex veckor före dess avhållande.

 

 

8:2     Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast

          en månad före dess avhållande.

 

 

8:3     Kallelse jämte dagordning till årsmötet meddelas senast 3 veckor i förväg.

 

 

8:4     Styrelsen skall hålla revisionshandlingar jämte revisionsberättelse

          tillgängliga senast en vecka före årsmötet.

 

 

8:5     Årsmötets dagordning skall upptaga

 

 

           1    Årsmötets öppnande

           2    Årsmötets stadgeenliga utlysande

           3    Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

           4    Val av två rösträknare tillika justeringsmän

           5    Föredragning av föregående årsmötesprotokoll

           6    Styrelsens verksamhetsberättelse

           7    Kassaberättelse

           8    Revisionsberättelse

           9    Ansvarsfrihet för styrelsen

          10   Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår

          11   Motioner till årsmötet

          12   Val av ordförande och kassör  (se 11:2)

          13   Val av två eller tre styrelseledamöter  (se 11:2)                       

          14   Val av två styrelsesuppleanter   (se 11:2)

          15   Val av övriga funktionärer

          16   Val av två revisorer

          17   Val av två revisorsuppleanter

          18   Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande.

                                                                 

         

 

 

9        Röstning

         

          Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt medges ej.

          Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet i

          dessa stadgar är särskilt föreskriven.

 

 

          Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall att någon

          begär sluten sådan.

 

 

          Vid fall av lika röstetal skall lottning avgöra.

 

 

 

 

10      Extra möte

 


10:1   Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om 1/10 av

          klubbens medlemmar gör framställning härom.

 

 

10:2   Kallelse till extra möte utsänds senast två veckor före dess avhållande.

          Kallelse skall innehålla motivering för det extra mötets utlysande.

 

 

 

 

11      Styrelse

 


11:1   Styrelsen åligger utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar

 

 

          att representera  klubben

 

 

          att vara klubbens verkställande organ

 

 

          att förbereda inkomna ärenden och motioner före årsmötet

 

 

          att upprätta berättelse om klubbens verksamhet samt att

          föreslå inkomst- och utgiftsstat

 

 

          att förvalta klubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi

         

          att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella

          uppgifter

 

 

          att till regionalt båtförbund lämna begärda rapporter

 

 

 

 

11:2   Styrelsen skall bestå av följande ledamöter

 

 

          ordförande

          vice ordförande

          sekreterare

          kassör

          samt ordinarie ledamöter, vilka väljs för en tid av två år

          på så sätt, att ordförande, kassör och ordinarie ledamöter

          väljs för en tid av ett år.

 

 

          Styrelsen skall bestå av sju ledamöter.

 

 

11:3   Styrelsen är beslutsmässig, då minst fem ledamöter är närvarande

 

 

          Suppleanterna meddelas om styrelsens sammanträden och äga vid

          dessa närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt.

 

 

          Avgår styrelseledamot under mandattiden, inkallas suppleant i vald ordning

          Avgår ordförande eller kassör under mandattiden, kallas  styrelsen till

          extra möte för val av ersättare för den avgångna.

          Styrelsen kan vid behov inkalla av årsmötet valda funktionärer.

 

 

 

 

12      Revision

 


12:1   Klubbens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid

          av två år och vilka avgår växelvis vartannat år.

          Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.

 

 

12:2   Kassören skall överlämna för revision erforderliga handlingar

          till revisorerna senast en månad före årsmötet.

 

 

12:3   Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka

          före årsmötet.

 

 

 

 

13      Valberedning

 


13:1   Valberedningen består av tre ledamöter jämte en suppleant,

          valda av årsmöte för en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna

          utses av årsmötet att vara beredningens sammankallande.

 

 

          Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen.

 

 

          Det åligger valberedningen att löpande följa klubbens verksamhet

          under tiden fram till kommande årsmöte, så att genomarbetat förslag

          till val kan föreläggas.

 

 

13:2   Valberedningen skall överlämna kandidatlista  till styrelsen senast

          tre veckor före årsmötet.

 

 

 

 

14      Firmateckning

 

 

          Klubben som firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

 

 

 

 

15      Stadgeändring

 


          För ändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2 majoritet

          på två varandra följande möten (ett årsmöte och ett extra möte) eller

          enhälligt beslut på ett årsmöte. I båda fall skall dock i kallelsen

          angivas att stadgeändring föreligger.

 

 

 

 

16      Anslutning till riksorganisation

 


          Klubben skall vara ansluten till Svenska Båtunionen genom regionalt båtförbund.

         

                      Beslut om in- och uträde i organisationen skall fattas av  båtklubbens årsmöte

Stadgar